Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tüzüğü
3285 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Alkol Hakkında Genel Bilgiler
Sigara Hakkında Genel Bilgiler
Sokak Çocukları
Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tüzüğü
Yeşilay Dergisine Abone Olun
Yeşilay Haftası Şiirleri
Yeşilay İle İlgili Güzel Sözler
Yeşilay Şubeleri
Yeşilay'ın Tarihçesi
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma
İçerik oylama
 
 

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

 
 
1. KISIM

KURULUŞ VE GÂYE

Madde 1- Cemiyet, merkezi İstanbul’da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinde Hilâl-i Ahdar adı   ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl, YEŞİLAY ve TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ   adını almıştır.

TÜRKİYE kelimesinin Cemiyet isminin başında kullanılmasına    20.9.1973 gün ve 7/7146   sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin   verilmiştir.

Cemiyet, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun   19.9.1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan (Umumi   menfaatlere hâdim) bir dernektir.

Madde 2 - Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, “şişeden çıkan yılanı sıkan   el”

 

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

1. KISIM

KURULUŞ VE GÂYE

Madde 1- Cemiyet, merkezi İstanbul’da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinde Hilâl-i Ahdar adı   ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl, YEŞİLAY ve TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ   adını almıştır.

TÜRKİYE kelimesinin Cemiyet isminin başında kullanılmasına    20.9.1973 gün ve 7/7146   sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin   verilmiştir.

Cemiyet, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun   19.9.1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan (Umumi   menfaatlere hâdim) bir dernektir.

Madde 2 - Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, “şişeden çıkan yılanı sıkan   el” sembolünü   -bayrak   ve rozet   hâriç- lüzum   gördükleri yerde kullanabilirler.

Madde 3 - Cemiyetin gayesi, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, içki   ve uyuşturucu madde tüketimini, devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak   asgariye indirmektir. Bu gayeye erişmek için:

A) Konferanslar, radyo ve televizyon konuşmaları, geziler, sergiler, kurs ve seminerler tertiplemek, kitap, mecmua ve makaleler neşretmek, spor, san’at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsâli teşebbüslerde bulunmak,

B) Alkoliklerle, toksikomanların   hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine gayret etmek, ailesine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korunmalarına çalışmak,

C) Dışişleri Bakanlığının görüşü   alınmak    suretiyle,   İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulundan izin alınmak şartı ile,   Alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili milletlerarası teşekküllerle münâsebet tesis etmek ve bunların   toplantılarına   temsilci göndermek,

D) Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını   temin için hükûmet ve   teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,

E) Şubeler açmak,

F) Lokal ve yurtlar tesis etmek, dispanser açmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak.

2. KISIM

CEMİYETE ÜYE OLMA VE AYRILMA

Madde 4 - Her ne cinsten olursa olsun, hiç bir surette içki ve uyuşturucu maddeleri kullanmamayı ve bunlarla mücadeleyi benimsemiş olan 18 yaşını bitirmiş, kanunî ehliyet ve şartları hâiz her Türk vatandaşı yemin etmek sûretiyle Cemiyete üye olabilir.

Ancak, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesinin 1, 2, 3, 4’üncü fıkralarındaki zikredilenler 16. madde hükümleri   mahfuz kalmak üzere Cemiyete üye olamazlar.

Yemin şekli şudur: "Üye kaldığım müddetçe uyuşturucu zehirleri ve alkollü içkileri hiç   bir sûretle kullanmamaya, Cemiyet ve ülküyü yaymağa şeref ve namusum üzerine söz veriyor ve yemin ediyorum."

Madde 5 - Aslî üye olmak isteyenler, yazılı yemini hâvi basılı giriş kâğıdını doldururlar, idareye verdikten sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelik   hakkını kazanırlar.

Şubeler, yeni üyelerini üç ayda bir liste halinde Genel Merkeze bildirirler.

Madde 6 - Cemiyete üye yazılmadığı halde alkollü içki ve   uyuşturucu   maddelerin   kullanılmasına   karşı mücadeleyi benimseyen   ve gayeye   faydalı mühim yardımlarda bulunan şahıslara, Genel Merkez   Yönetim Kurulu’ nun kararıyle   fahrî üyelik tevcih edilebilir.

Cemiyete üye olsun veya olmasın, Cemiyet   mefkûresi için mühim hizmetlerde bulunan kimselere Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile   bir Yeşilay nişanı verilebilir.

Madde 7- Her üye yazılı olarak üyelikten istifa edebilir. Üyelik âidatını iki yıl ödemeyen üye, üyelikten istifa etmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

Madde 8 - Alkollü içki içenler ile uyuşturucu madde kullananlar veya Cemiyet gayelerine aykırı harekette bulunanlar veya Cemiyet işlerini siyâsî maksatlarına veya şahsî arzularına âlet edenler Cemiyetten ihraç edilirler.

İhraç, Haysiyet Divanının kararı ile olur.   Genel Kurulun tasdikiyle kat’ileşir.

Haysiyet Divanınca ihraç edilen üye, ihraç tarihinden itibaren Cemiyet Faaliyetlerine katılamaz, seçilme hakkını kullanamaz.

 3. KISIM

GENEL KURUL’UN TEŞEKKÜL TARZI,

VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ

Madde 9 - TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ’nin en yüksek organı alan Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri, yalnız Genel Merkez’e kayıtlı üyeler arasından Genel Merkez Yönetim Kurulunun seçeceği 20 üye ile, gençlik şubesi, kadınlar kolu, il, ilçe ve köy şubelerinin kendi genel kurullarınca seçilmiş üç’er üyenin iştirâki ile teşekkül eder.

Genel Kurul iki yılda bir, EKİM ayında toplanır. İl, ilçe ve köy şubelerinin kongreleri ise yılda bir defa toplanır.

İl merkez şubelerinin olağan yıllık kongreleri MAYIS, İlçe ve köy şubelerinin olağan yıllık kongreleri NİSAN ayı içinde toplanır.

Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallî bir gazete ile   îlân olunur.

Şube genel kurul toplantılarına ait îlân, gazete yerine mahallî imkân ve vâsıtalardan faydalanmak sûretiyle de yapılabilir.

Genel kurul; Genel Kurula iştirak hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı bulunamaz ise,   bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, Cemiyet   Yönetim, Denetleme kurulları ve Haysiyet divanı üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, Merkezde Cemiyet Genel Başkanı, şubelerde Başkan, bunların bulunmaması halinde, ikinci başkanlardan biri, onlar da yoksa, merkezde genel sekreter ve şubelerde sekreter tarafından açılır. Açılışı tâkiben, Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtipten müteşekkil kongre divanı seçilir.

Madde 10 - Genel Kurul toplantılarında, yalnız gündemde yer alan konular müzâkere olunur. Ancak mevcut üyelerin en az 1/10’inin yazılı talebi ile ilâvesi istenen konuların ek madde olarak gündeme alınması mecbûrîdir.

Madde 11 - Kararlar, hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Her üyenin bir reyi vardır. Ancak Cemiyet üyesi kendisi veya eşi veyahut usul ve fürûu hakkındaki kararlarda rey veremez. Bu madde Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında da geçerlidir.

Madde 12 - Genel Kurul, aşağıda yazılı hususlar hakkında karar verir:

A) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının müzâkeresi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibrâsı.

B) Yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi,

C) Yeni bütçe tekliflerinin tasdiki,

D) Genel Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Yeşilay ülküsüne hizmeti geçmiş şahıslara fahri başkanlık ünvanı tevcihi,

E) Cemiyet tüzüğünün tadili, Şube açma ve kapama işlemlerinin yerine getirilmesi,

F) İhraç kararlarının tasdiki,

G) Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda 2908 sayılı dernekler kanununun 64. maddesi hükümleri çerçevesinde yetki vermesi,

H) Cemiyetin feshi,

I) Cemiyetin iç denetimi için lüzumlu kararları almak.

Madde 13 - Genel Kurul, adaylar arasından gizli oy ile,

A) Genel Merkez Yönetim Kurulu’na 13 asil ve ayrıca 7 yedek üye,

B) Denetleme kuruluna 3 asil ve ayrıca 3 yedek üye,

C) Haysiyet divanına 3 asil ve ayrıca 3 yedek üye seçer.

Madde 14 - Genel Kurul toplantıları, kongre Başkan veya Başkan yardımcısı tarafından idare olunur. Zabıt veya yazı işlerini kâtipler idare eder. Genel Kurulun müzâkere zabıtları, Başkan, Başkan vekili ve kâtipler tarafından imzalanarak Genel Başkanlığa tevdî olunur.

Genel Kurul kararları üyelere ve üçüncü şahıslara, Cemiyet genel merkezindeki ve şube binalarındaki mutad mahallere bir hafta müddetle asılarak îlân sûretiyle duyurulur.

Madde 15 - Genel Kurul fevkalâde olarak aşağıda gösterilen hallerde toplanır:

A) Üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile,

B) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile toplanır.

Genel Kurulun fevkalâde toplantısında, vazife başına yeni bir heyet geldiği takdirde bu heyet normal Genel Kurul toplantısına kadar vazife başında kalır.

Madde 16 - Tüzüğün tâdili için yapılan teklif, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından tetkik edilerek uygun görüldüğü takdirde Genel Kurula arz edilir. Tüzük, mevcudun 2/3 ekseriyeti ile tâdil olunur.

4. KISIM

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN

VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ

Madde 17 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, Cemiyetin işlerini görmek ve tüzüğe uygun olarak onu temsil eylemek hak ve vazifelerine hâizdir.

Madde 18 - Genel Merkez Yönetim Kurulu’na seçilebilmek için YEŞİLAY üyesi olmak lâzımdır.

Madde 19 - Yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını takip eden ilk hafta içinde toplanarak aralarında vazife taksimi yaparlar.

Madde 20 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, Cemiyet gayelerinin tahakkuku için her türlü yetkiye hâizdir. Lüzum gördüğü hususlara ait her türlü yönetmelikler hazırlar ve iç denetimi sağlamak için, uzmanların hazırlayacakları raporları dikkate alarak Cemiyetin bütün uygulamalarını tesirli bir surette ve objektif değerleri gözönüne alarak çalışma plânına bağlar, kararlar Genel Kurul’dan geçmek sûretiyle tatbik sahasına konur.

Madde 21 - Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir defa yarıdan bir fazla üyenin huzuru ile toplanır. Kararlar hazır bulunanların ekseriyeti ile verilir. Kararlar, karar defterine yazılarak üyeler tarafından imzalanır.

Madde 22 - Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bir devre içerisinde üst üste üç defa mazeretsiz gelmeyen üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Mazeretin kabul edilip edilmemesi hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, Genel Başkanlıkça yedek üyeler göreve çağrılır.

5. KISIM

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN

ÇALIŞMA TARZI

Madde 23 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, iki Genel Sekreter Yardımcısı, bir Genel Muhasip, bir Genel Muhasip Yardımcısı ve bir Veznedar seçer. Diğer üyeler Yönetim Kurulu üyesi olarak vazife yaparlar:

A) Genel Başkan hârice karşı Cemiyeti temsilen toplantıları idare, Cemiyete ait işleri tanzim ve kararların tatbikini tâkip eder.

B) Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanlık tarafından kendilerine verilecek vazifeleri deruhde ederler.

C) Genel Sekreter, Cemiyetin muhaberat ve kayıtlarını idare eder, gelen ve giden evrak defterlerini tutar. Yardımcıları aralarında yapacakları vazife taksimine göre kendisine yardım ederler.

D) Genel Muhasip, gelir ve giderleri muntazam bir surette kayıt ve tespit ile Cemiyetin mâlî durumunu idare eder, muhasebe ile ilgili defterleri tutar, yardımcısı kendisine yardım eder.

E) Veznedar, Cemiyet vâridâtını tahsil ile muhasebeci tarafından tanzim edilmiş tediye emrine göre tediyatta bulunur. Cemiyete ait kıymetli evrak, ayniyat ve demirbaş eşyayı muhafaza ile irat ve nakdi sarfiyat gibi işleri tedvir eder.

Madde 24 - Genel Kurul toplantısında, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin isimleriyle adresleri ve Tüzükte yapılan değişiklikler 7 gün içerisinde en büyük mülkiye âmirliğine bildirilir.

Madde 25 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un vermiş olduğu prensip kararlarını tatbik eder.

Madde 26 - Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarını tanzim için muhtelif kol ve komisyonlar teşkil edebilir. Bu kol ve komisyonlar için hariçten üyeler alınabilir.

6. KISIM

DENETLEME KURULU

Madde 27 - Genel Merkez’e kayıtlı üyeler arasından, genel kurulca seçilen murakıplar, Cemiyetin bilcümle hesaplarıyla, idare hususları ve çalışmalarını denetim ile mükelleftirler.

Madde 28 - Murakıplar istedikleri zaman denetim yapabilirler. Bunun neticesinde Genel Başkanlığa rapor verirler. Murakıplar tek veya toplu olarak Cemiyetin idarî ve malî durumunu bir raporla Genel Kurul’a bildirirler.

Madde 29 - Herhangi bir sebeple istifa eden murakıbın yerine Genel Başkanlıkça yedek murakıp çağrılır.

7. KISIM

HAYSİYET DİVANI

Madde 30 - Haysiyet Divanı, Genel Kurulca, Genel Merkez’e kayıtlı üyeler arasından seçilen 3 üyeden meydana gelir. İstifa eden üyenin yerine yedek üye geçer.

Madde 31 - Haysiyet Divanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine havale ettiği işleri tetkik eder. Yeşilay Genel Merkezi Haysiyet Divanı, şubeler haysiyet divanlarının verecekleri kararların son tetkik merciidir.

Madde 32 - Haysiyet Divanı, kararlarını ekseriyetle verir. Hakkında şikâyet yapılmış olan haysiyet divanı üyesi, bu meselenin tetkikinde divan toplantılarına iştirak edemez, yerine muvakkaten ilk yedek üye geçer.

Madde 33 - Haysiyet Divanı tetkik ettiği meselede, ilgili bulunan şahısları tesbit ile onlara yapılan iddiayı yazılı olarak bildirir. 15 gün içerisinde cevap vermesini ister. Muhaberat, iadeli taahhütlü mektupla ve genel sekreterlik vasıtasıyla yapılır.

Madde 34 - Haysiyet Divanı, hakkında iddiada bulunulan kimsenin cevap vermekten veya gönderilen mektubu almaktan imtina etmesi halinde, gıyaben karar verir. Mezkûr şahsın adresinde bulunamaması halinde, Cemiyet ilân tahtasına 15 gün müddetle talik sûretiyle yapılacak îlânı müteâkip gıyâben karar verilir.

Madde 35 - Haysiyet Divanı, 8. maddede   yazılı ihraç cezasıdan başka muvakkaten Cemiyet faaliyetlerine iştirakten men veya ihtar cezası dahi verebilir.

Madde 36 - Haysiyet Divanı, kendisine havale edilen işleri, havale tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde bir karara bağlamakla mükelleftir. Haysiyet Divanına ait zabıtlar, Genel Başkanlık tarafından ayrı olarak saklanır.

8. KISIM

MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde 37 - Cemiyetin gelirlerini şunlar teşkil eder:

A) Üyelerin yılda 6.000.000.-TL. olarak verecekleri aidat...

B) Cemiyetçe yapılan yayınlar, tertiplenen sergi, konser, eğlence, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

C) Cemiyetin mal varlığından elde edilen gelirler.

D) Cemiyete yapılan bağışlar ve yardımlar.

E) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Madde 38 - Her ne sûretle ve vâsıta ile olursa olsun, tasarruf edilen bütün gayri menkullerin tescili Genel Merkez adına yapılır.

Şubelere ait tesisler dahi Genel Merkezin malıdır. Gelirleri şubelere bırakılabilir, şubelerin, şartlı bağışları kabulünde Genel Merkezin muvafakat kararını almaları zarûrîdir.

Madde 39 - Cemiyete ait masraflar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır ve müteakip bir toplantıda tasdik edilir. Acele işlerde 300.000.000.-TL.’na kadar Başkan veya Genel Sekreter ile Muhasebeci müştereken masraf yapmaya yetkilidir.

Madde 40 - Veznedar, Cemiyetin gelirini, tahsil olundukça derhal bankaya yatırır. Ancak bunlardan Memur katsayısı X 1000 tutarı kadarını ihtiyaçlar için kasada bulundurabilir.

Madde 41 - Cemiyet adına her türlü tediye, mâlî usullere uygun senet, fatura veya resmî makbuz karşılığında yapılır.

Madde 42 - Kıymetli ve basılı evrak ile, üzerlerinde Yeşilay’ın alâmeti bulunan her maddenin îmâl ve satış hakkı münhasıran Genel Merkez’e aittir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu hakkın kullanılmasında, şube veya şahıslara selâhiyet verebilir.

Madde 43 - Aşağıda yazılı defterlerin tutulması mecburidir:

-Üye Kayıt Defteri

-Karar Defteri

-Yevmiye Defteri

-Büyük Defter (Kebir) Hesabın Açılımı

-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

-Envanter Defteri (Demirbaş)

Bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

Madde 44 - Kullanılmayacak hâle gelen veya herhangi bir sûrette zâyi olan eşya hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile, bu eşyanın kaydı demirbaş defterinden silinir.

Madde 45 - Cemiyetin feshine, Genel Kurul, Dernekler Kanununun hükümlerine göre karar verebilir. Gerek fesih ve gerekse infisah halinde, mevcut mallar Genel Kurulca verilecek karara göre tasfiye edilir.

Madde 46 - Cemiyet adına imza selâhiyeti:

A) Cemiyet adına imza olunan çek ve senetlerde “Genel Başkan” veya “Genel Başkan Yardımcılarından biri”nin imzası ile “Genel Muhasip”in imzası müştereken bulunur.

B) Cemiyet adına gönderilecek her türlü evrakta Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcılarından biri, yahut ilgili kısım âmirinin imzası bulunur.

9. KISIM

ŞUBELER

Madde 47 - Cemiyet Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun lüzum gördüğü il ve ilçelerde şubeler açabilir.

Madde 48 - Şubelerin kuruluşu, Genel Kurul’un ve yönetim kurullarının işleyişinin tanzim ve tedviri ile alâkalı hususlar hakkında, işbu tüzüğün hükümleri tatbik olunur. Şubeler ayrıca, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan özel yönetmeliğe göre faaliyet gösterirler.

Şube Yönetim kurulları, 5 asil, 5 yedek üyeden, denetim kurulları 3 asil, 3 yedek üyeden, haysiyet divanları 3 asil, 1 yedek üyeden teşekkül eder.

Madde 49 - Şubeler, kendilerine bağlı gençlik ve kadın kolları kurabilirler. İstanbul’da, şube hak ve selâhiyetlerine haiz bir gençlik şubesi ve bir kadınlar kolu vardır.

Madde 50 - Bir şube muhitinden, diğer bir şube muhitine temelli giden üye, gittiği şubenin üyesi sayılır. Şubeler bu durumu nakil kâğıdı vermek sûretiyle birbirlerine bildirerek kayıtlarına işlerler.

Madde 51 - Şubeler kendi genel kurullarınca kabul edilmiş hesap raporlarına göre, ertesi yıla devrettikleri sâfî hâsılatın %10’unu Genel Merkez’e göndermekle mükelleftirler. İcabında Genel Merkez hissesinin herhangi bir şubeden alınmamasına, o şube yönetim kurulunun mûcib sebepli teklifi üzerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verebilir.

Şubeler kongre zabıtlarının, senelik faaliyet raporlarının birer suretini, demirbaş defterine kayıtlı eşyanın bir listesini ve Genel Kurul’a şube adına katılacak delegelerin isim listesini, kongrelerini takip eden 15 gün içinde Genel Merkez’e gönderirler.

Madde 52 - Şubelerde, muâmelât ve faaliyetlerinde tüzük ve yönetmeliklere, cemiyet gaye ve menfaatlerine aykırı harekette bulundukları tesbit edilen yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin men’ine ve görevlerine son verilmesine Genel Merkez Yönetim Kurulu karar verebilir.

Bu takdirde, görevine son verilen üyelerin yerine Şube Yönetim Kurulu’na Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun tâyin edeceği üyeler katılır ve belirtilen müddet içinde Şube Genel Kurulu toplanarak yeni Yönetim Kurulu seçimini yapar.

Madde 53 - Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun, Genel Merkez veya en yakın şube üyelerinden göndereceği müfettişler, şubelerin her türlü idarî, malî v.s. muamelâtını denetlerler. Denetleme neticesinde, Genel Başkanlığa bir ay zarfında rapor verirler. İdarî teftiş raporunun bir sûreti şubeye gönderilir.

Şubeler, müfettişlere her türlü imkân ve kolaylığı sağlamakla mükelleftirler.

10. KISIM

YEŞİLAY ŞÛRÂSI

Madde 54 - Cemiyetin ana mevzuları ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun havale edeceği konuları tetkik ve tahlil, neticede görüşlerini bir raporla bildirmek üzere, istişare yetkisine hâiz bir YEŞİLAY YÜKSEK ŞÛRÂSI tesis edilmiştir.

Madde 55 - YEŞİLAY YÜKSEK ŞÛRÂSI üyesi olabilmek için:

A) En az 15 yıldan beri Yeşilay üyesi ve ayrıca Cemiyetin ülküsüne mühim hizmetlerde bulunmuş olmak,

B) Veya üye olmadığı halde, Cemiyet ülküsüne, yurt çapında önemli hizmetler yapmış olmak lâzımdır.

Yüksek Şûrâ üyeliği Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak bir merasimle tevcih edilir.

Madde 56 - Yüksek Şûrâ, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile seçilecek asil üyeler ile Yeşilay Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Muhasibi olan üç tabii üyenin iştirakiyle yılda en az bir defa toplanır. Çoğunlukla verilen kararlar Genel Merkez Yönetim Kurulu’na intikal ettirilir.

11. KISIM

İLMÎ ARAŞTIRMALAR KURULU

Madde 57 - Alkol ve uyuşturucu maddelerin zararları hakkında memleketimizde ve diğer ülkelerde yapılan neşriyat, araştırma ve tebliğlerin incelenmesi, tasnif ve bir ilmî istatistik derlenmesi ve bu mevzularla çalışmak isteyenlere kaynak bilgilerin arzedilmesi için bir ilmî araştırmalar kurulu teşkil edilebilir.

Bu ilmî kurulun çalışma ve kuruluşun şekli, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

12. KISIM

KURUCULAR

Madde 58 - Yeşilay Cemiyeti 1 Mart 1920’de isimleri aşağıda yazılı zatlar tarafından ikâmetgâh adresi, İstanbul, Cağaloğlu, Nuruosmaniye Caddesi No: 17/1’de kurulmuştur.

ADI SOYADI MESLEĞİ

Lütfi Âkif          Doktor

İhsan Şükrü Aksel         Ord. Prof. Dr.

Hulûsi Alataş     Doktor

Tevfik Rüştü Aras         Doktor

Hayrullah Diker             Prof. Doktor

Talha Ebuzziya Muharrir

Velid Ebuzziya Muharrir

Eşref Edip         Muharrir

Ahmet Şükrü Emed       Doktor

Süleyman Emin Doktor General

Hakkı Şinâsi Erel          Doktor General

Tahsin Hamdi Gencay   Mâliyeci

Fahrettin Kerim Gökay             Ord. Prof. Doktor

Celâl Feyyaz Gürsel      Avukat

Galip Hakkı      Doktor

Hikmet Hamdi   Doktor

İbrahim Haydârî            Şeyhulislâm

İsmail Hakkı İzmirli       Profesör

Rıfat Kilisli        Doktor

İsmail Hakkı Milâslı       Doktor

Sâlih Kerâmet Nigâr     Öğretmen

Gâlip Pasinler    General

H. Suphi Tanrıöver        Eski Milletvekili

Şükrü Hâzım Tiner        Doktor

H. Kenan Tunakay        Doktor

Hakkı Târık Us             Muharrir

Mazhar Osman Uzman Ord. Prof. Dr.

Ahmet Emin Yalman     Muharrir

(Yeşilay’ın kurucularından olan bu şahısların tamamı vefat etmiştir.)

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

RESMİ GAZETE

Tesis Tarihi: 7 Teşrinievvel 1336

İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğü’ne müracaat olunur.

13 Teşrinievvel 1934 - Cumartesi                 Sayı: 2827

KARARNAMELER

Kararname No. sı: 2/1288

Yeşil Hilâl Cemiyeti’nin, menâfii umûmiyeye hâdim müesseseler arasına alınması, Dâhiliye Vekilliğinin 1.3.1934 tarih ve 2232 numaralı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Şûrâyı Devlet Reisliğinin 4.9.1934 tarih ve 17500 numaralı tezkeresiyle tevdî olunan 5.7.1934 tarihli Heyeti Umûmiye mazbatası üzerine İcrâ Vekilleri Heyetince 19.9.1934 de tasvip ve kabûl olunmuştur. 19.4.1934

Reisicumhur GAZİ M. KEMÂL

 Başvekil                       Adliye Vekili                             Milli Müdâfaa Vekili

  İ.İnönü                        Ş. Saracoğlu                                         Zekâi

 

Dâhiliye Vekili   Hâriciye Vekâleti V.                 Mâliye Vekili

     Ş. Kaya                   Ş. Kaya                                               Fuat

 

Maarif Vekili                 Nâfia Vekili                              İktisat Vekili

     Abidin                     Ali                                            M.Celâl

 

Sıhhat ve İçtimâî Mua.V.                                              Gümrük ve İn.Ve.

          Dr. Refik                                                           Ali Rana Z.

 

                                   Ziraat V.

           Muhlis

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Kuruluş ve Gâye           2

Cemiyete Üye Olma ve Ayrılma            4

Genel Kurul’un Teşekkül Tarzı Vazife ve Selâhiyetleri   5

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Vazife ve Selâhiyetleri        9

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Çalışma Tarzı         10

Denetleme Kurulu         11

Haysiyet Divanı             12

Muhtelif Hükümler        13

Şubeler             16

Yeşilay Şurası   18

İlmi Araştırma Kurulu    19

Kurucular          20

Bakanlar Kurulu Kararı             22