Kızılay Tüzüğü
4274 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Adres İletişim Ve Bağlantılar
Burs Hakkında Merak Edilenler
Deprem Ve Kızılay
Faaliyet Ve Hizmet Alanları
Gönüllü Olmak İçin
Kan Konusunda Merak Edilenler
Kızılay Derneği
Kızılay Haftası Şiirleri
Kızılay ile İlgili Güzel Sözler
Kızılay Tüzüğü
Kızılayın Amaçları
Kızılayın Gelir Kaynakları
Kızılay'ın Görevleri Ve Çalışmaları
Kızılayın Temel İlkeleri
Kızılayla İlgili Çeşitli Soru- Cevaplar
İçerik oylama
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6. 4.1993, No : 93/4397
Dayandığı Kanunun Tarihi : 6.10.1983, No : 2908
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22. 5.1993, No : 21588
Yayımlandığı Düsturun Terkibi : 5, Cildi: 32, S : 1438
Varlığı zamanla sınırlı olmayan
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
Türkiye Cumhurbaşkanı`nın yüksek
himayeleri altındadır
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Kuruluş

Madde 1 - Dernek,11 Haziran 1868 tarihinde "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye
imdat ve Muavenet Cemiyeti" adıyla kurulmuş,14 Nisan 1877`de "Osmanlı Hilali-
ahmer Cemiyeti",1923`de Cumhuriyet`in ilanından sonra "Türkiye Hilaliahmer Cemi-
yeti",1935`te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947`de de "Türkiye Kızılay Derneği"
adını almıştır.Kısaca "KIZILAY" olarak ifade edilir.
Kızılay`ın Genel Merkezi Ankara`dadır.
Hukuki Statü

Madde 2 - Kızılay,tüzel kişiliği sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi bir
kurumdur.Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkeleri olan;İnsaniyetçilik,ayırım
gözetmemek,tarafsızlık,bağımsızlık,hayır kurumu niteliği,birlik ve evrensellik
ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösterir.
İnsaniyetçilik:Savaş yaralılarına ayırım gözetmeksizin yardım isteğinden
doğmuş olan Kızılay,ulusal ve uluslararası alanda ,her türlü koşullarda insanla-
rın acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır.İnsan yaşamını ve sağlığını koru-
mayı ve aynı şekilde insan kişiline saygıyı sağlamayı amaçlar.Bütün uluslar ara-
sında karşılıklı anlayış,dostluk,iş birliği ve sürekli bir barışı destekler.
Ayırım Gözetmemek:Hiçbir milliyet,ırk,din,cinsiyet,sosyal şart veya siyasal
veya siyasal inanç farkı gözetmez.İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma
koşmaya ve öncelikle en ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır.
Tarafsızlık:Herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve
siyasal,ırksal,dinsel veya felsefi nitelikteki tartışmalara girmez.
Bağımsızlık:Kızılay bağımsız bir kurumdur.Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasa-
larına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak,insancıl faaliyet-
lerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır.Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel
ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.
Hayır Kurumu Niteliği:Kızılay,hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir
yardım kurumudur.
Birlik:Türkiye`de Türkiye Kızılay Derneği dışında,aynı amaçla ve herhangi
bir isim altında başka bir teşkilat kurulamaz.
Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.
Evrensellik:Kızılay,aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluş-
larla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel
bir kurumdur.
Alamet.

Madde 3 -Kızılay`ın alameti,beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğ-
ru açık kırmızı"ay"dır.Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direği-
nin tersine doğrudur.
Kızılay bayrağı,Türk Bayrağı Kanun ve Tüzüğündeki ölçülere göre yapılır.
Söz konusu alamet uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağı-
şıklıklardan faydalanan bir tarafsızlık ve koruma belirtisidir.
Kızılay alameti Kızılay-Kızılhaç ile ilgili uluslararası sözleşmelerin uygun
gördüğü yerlerde kullanılır.Bu cümleden olmak üzere:
a) Kızılay bayrak,mühür,evrak ve yardım eşyası ambalajları ve rozetleriyle
hastahane,ambar,taşıt araçlarında ve Kızılay mensuplarının gerektiğinde sol kol-
larına taktıkları kolluklarla personele verilecek soğuk damgalı fotoğraflı kim-
lik kartlarında,
b) Genel olarak,hastahane ve dispanserlerle bunlara ait binalarda ve taşıt
araçlarında,
c) Savaş zamanında Kızılay-Kızılhaç ile ilgili uluslararası sözleşmelerin
sınırları içinde Kızılay`ın izin vereceği diğer yerlerde,
kullanılır.
Kızılay ismi ve alameti başkaları tarafından ticari,sınai veya başka herhan-
gi bir amaçla kullanılamaz.Aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun
ilgili maddeleri uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE GÖREVLER
Amaç
Madde 4) Kızılay`ın amaçları şunlardır:
a) Savaşta felakete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Söz-
leşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin taraf bulunduğu uluslararası anlaş-
maların kendisine yüklediği hizmetleri görmek,bunların yerine getirilmesine yar-
dımcı olmak,
b) Barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve fela-
lere karşı Tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,
c) İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak,sağlık ve sosyal dayanışmayı
desteklemek,sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,
d) Uluslararası Kızılhaç Komitesi,Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu
ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve iş birliği yapmak.
Görevler

Madde 5) Kızılay,savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanun-
ların yüklediği görevleri yapar.
A) SAVAŞTA VEYA HÜKÜMETİN İLAN ETTİĞİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE:
1 - Hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde
Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine Kızılay amacına uygun yardımlarda bulunur.
2 - Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli
kontrol altında bulundurur,bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri
elden çıkarır;yerine tazelerini,yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini
korumaya çalışır.
3 - Silahlı Kuvvetlerle bağlantı kurmak ve iş birliği sağlamak için gerekti-
ği kadar Genel Merkez Kurulu Üyesini veya duruma göre Genel Merkez Kurulu`nun
atayacağı diğer görevleri Silahlı Kuvvetler yanına delege olarak gönderir.
4 - Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak müca-
deleye katılır.
5 - Türk,dost ve düşman savaş tutsakları ile gözaltına alınanların ve mülte-
cilerin değiştirilmesine ve aileleriyle haberleşmelerine,bunlara para ve eşya
ulaştırılmasını sağlamaya aracılık eder;bunun için gerekli araştırma ve haber-
eşme örgütünü kurar.
6 - Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin Hü-
kümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirilmelerine yardım eder.
7 - Hükümetin isteği üzerine,göstereceği yerlerde hastahaneler açar.
B) BARIŞTA:
1)(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.)
Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım,
laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda Sağlık Meslek
elemanı yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.
2 - Kan yardımı ile kan türevleri sağlayacak teşkilatı kurar,yönetir ve teş-
kilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
3 - Salgın hastalıklara,halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk
ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
4 - Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve
gereçleri hazırlar.
5 - Yoksullara yardımlarda bulunur.
6 - Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar;güçsüz ve fiziksel özürlülere nok-
san veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı ,destekleyici veya re-
habilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.
7 - Yangın,yer sarsıntısı,su baskını,kuraklık,kıtlık,topluca veya savaş do-
layısıyla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yardımlarda bulunur.
8 - (Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.) Kurtarıcı ve ilk yardımcılar yetiştirir, gerekli
kadroları teşkil eden ekipler kurar, her türlü araç-gereç ve donanımları hazır
bulundurur ve bunların çalışma şekillerini yönetmelikle belirler.
9 - (Mülga:28/11/2000-2000/1726 K.)
10 - Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım eder.
11 - Kızılay`ın tekel ve imtiyazında bulunan maddeleri,kamu yararına uygun
bir anlayışla hazırlanacak yönetmelikler uyarınca,ticari bir kuruluş gibi işle-
tir.
12 - Türk Medeni Kanununa göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kızılay
eliyle kurulmak istenilen vakıf ve tesisleri kabul eder ve işletir.
13 - Kızılay`ın amacına uygun Hükümet karar ve isteklerini yerine getirir.
C) ULUSLARARASI YARDIMLAŞMALARDA:
1 - Kızılay,Uluslararası Kızılhaç Komitesi,Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Fede-
rasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşların afet,felaket ve acil yardım
çalışmalarına katılır.Ekipler gönderir,acil yardım malzemesi ve para yardımla-
rında bulunur.
2 - Savaşta ve barışta Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle Kızılay-Kızılhaç
Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla ortak çalış-
malara katılır ve bunlara temsilci gönderir.Onların temsilcilerini kabul eder,
yabancı heyetlerin sivil ve askeri makamlarla olan ilişkilerini kolaylaştırır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Gelir Kaynakları

Madde 6 - Kızılay`ın gelir kaynaklarının başlıcaları şunlardır:
a) Üye aidatı,
b) Mal veya para olarak yapılan her türlü bağışlar,
c) Kızılayca yapılan yayınlar,düzenlenen piyango,balo,eğlence,temsil,konser,
spor yarışmaları,konferans ve benzeri sosyal etkinlikler ile pul ve rozet gelir-
leri,
d) Mabet,hastahane,okul ve benzeri yerlere konulacak veya dolaştırılabilecek
bağış kutuları veya servislerinden elde edilecek gelirler,
e) Hükümet,vakıflar,özel idare ve belediyelerle köy bütçelerinden ve diğer
kurumlardan yapılacak yardımlar,
f) İhtiyat ve diğer mevduatın faiz ve gelirleri,
g) Sahibi bulunduğu tekel ve imtiyazlarla işletmelerinin gelirleri,
h) Hükümet,özel idare ve belediyelerle diğer resmi ve özel kuruluşlarca ka-
nunlar ve konmuş olan usuller dairesinde Kızılay`a ayrılmış ve ayrılacak kaynak-
ların gelirleri,
i) Taşınır ve taşınmaz malların satış ve kira gelirleri,
j) Şubelerden gelecek genel merkez payları,
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 15)
k) Kızılay amacına uygun hizmetleri geliştirmek için gerçekleştirilen ticari
işlemler gelirleri,
l) Diğer gelirler,
Bütçe

Madde 7 - Kızılay`ın mali yılı takvim yılıdır.Bir yıl içindeki gelir ve gi-
derleri bu süre için yapılacak bir bütçe ile düzenlenir.
Genel merkez bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.Genel
Merkez Kurulu`nca tetkik ve kabulünden sonra Genel Kongre`nin onayına sunulur.
Onay işlemini takiben,ekli yönetmeliğine göre,Genel Merkez Kurulu tarafından
veya vereceği yetkiye göre Genel Merkez Yönetim Kurulu`nca yürütülür.
Şube bütçeleri Şube Yönetim Kurulları tarafından hazırlanır.Şube Kurulların-
ca tetkik ve kabullerinden sonra Şube Kongrelerinin onayını takiben Genel Merkez
Yönetim Kurulu`nun da onayı alınarak yürürlüğe konulur.
Takvim yılı başından Genel Kongre ve Şube Kongreleri tarihine kadarki süreyi
kapsayan dönemde,ilgili kurullarca kongrelerin onayına sunulmak üzere hazırlan-
mış olan bütçe tasarıları uyarınca gerekli harcamaları yapmaya Genel Merkez Ku-
rulu ve Şube Kurulları yetkilidir.
Savaş,doğal afetler veya bunlara benzer olağanüstü durumlarda Kızılay amaç-
larına uygun sarfiyat yapmak zorunluğu doğduğu takdirde,bütçedeki ödeneklere
bağlı kalmayarak harcamalarda bulunmaya ya da buna göre bütçede değişiklik yap-
maya Genel Merkez Kurulu yetkilidir.Ancak bu durumda yapılacak işlemler ilk top-
lanacak Genel Kongre`nin bilgi ve onayına sunulur.

Madde 8 - Genel Merkez YÖnetim Kurulu her yıl kapanacak olan mali yıla ait
çalışma raporu,bilanço ve kesin hesaplar ile gelecek mali yılın bütçe tasarısını
hazırlayarak en geç Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkez Kurulu`nca sunar.

Madde 9 -Şubeler, bir takvim yılı içinde elde ettikleri net gelirlerinin her yıl
Genel Kurulca belirlenecek miktarı ayarı tutulmak kaydıyla, %20`sinin Genel Merkeze
göndermek zorundadırlar.
Bu gelirlere takvim satışları, pul röntgen ve buna benzer Genel Merkez adına
yapılan satışlardan kesilen gelirler dahil edilmez.
Şubeler, Genel Merkezce tasdik edilen yıllık bütçelerinde belirlenen harcama
kalemleri için bütçe sınırları içinde kalmak şartı ile Genel Merkezden ayrıca yetki
isteyemezler.
Pul zaiyat karşılıkları mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Madde 10- Şubelerin çalışma esasları,tutacakları muhasebe ve diğer kayıtlar
yönetmelikle belirtilir.Bu amaçla kullanılacak defterlerin noterden onayı şart
değildir.
Şubeler tarafından her yıl,Haziran ve Aralık ayları sonunda olmak üzere,he-
sap özetleri ile genel merkez paylarının aynı aylarda ve zamanında genel merkeze
gönderilmesi gerekir.

Madde 11- Şubeler,bölgelerinde genel ve diğer afetlerden birisiyle karşılaş-
maları halinde;Şube Yönetim Kurulu`nun sorumluluğu altında olmak üzere,genel
merkez hesabına,Genel Merkez Kurulu tarafından her yıl belirlelen miktardaki pa-
ra ve ellerinde mevcut araç ve gereçler oranında ilk ve acil yardım yaparlar.

Madde 12- Şubeler Genel Merkez Kurulu`nca her yıl tespit edilecek miktardaki
paraları ile miktarı ne olursa olsun pul ve kıymetli makbuzlarını kasalarında
bulundurur,fazla paralarını ise Şube Yönetim Kurulu`nun belirleyeceği bir banka
şubesinde muhafaza ederler.

Madde 13- Acil yardım çalışmalarının gerektirdiği olağanüstü hallerde,genel
merkez şube paylarından yardım isteğinde bulunabilir ve bu istekler şubelerce
derhal yerine getirilir.
İhtiyatlar

Madde 14- İhtiyatlar aşağıdaki şekilde ayrılır:
a) OLAĞANÜSTÜ İHTİYATLAR: Tüzüğün yayımlandığı günde elde bulunan olağanüstü
ihtiyat akçesi (Altın mevcudu dahil) İle Kızılay`ın savaş kadrosunda bulunan ve
kadroya yeniden eklenecek olan değerlerden meydana gelir.Her yıl safi gelirin
%10`undan aşağı olmamak üzere ayrılacak bir pay ile beslenir.Olağanüstü ihtiyat-
lar yalnız savaşta veya savaş tehdidi karşısında ,ilk toplanacak Genel Kongre`-
nin onayına sunulmak üzere,Genel Merkez Kurulu`nca sarf edilip kullanılabilir.
Savaş ihtiyat eşya ve araçları barışta gerektikçe yenilenir.
Envanter düzenlemesinden ötürü mallarda husule gelen değer artışlarından
olağanüstü ihtiyat ayrılmaz.
b) OLAĞAN İHTİYATLAR: Tüzüğün yayımlandığı günde elde bulunan ihtiyaç akçe-
siyle yine bu tarihte Kızılay`ın ambarlarında mevcut yardım eşyası kıymetlerin-
den ve Kızılay`ın bütün taşınır ve taşınmaz mallarından meydana gelir ve her yıl
bütçesinin gelir fazlalarıyle beslenir.Olağan ihtiyat Kızılay`ın bir nevi serma-
yesi işini görür.Bütçenin denkleşmeyip açık vermesi halinde;açıklar,Genel Merkez
Kurulu kararıyla olağan ihtiyat akçesinden kapatılır.

Madde 15 - Olağanüstü ihtiyat akçesinin beşte birine kadarı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası hisse senetleri ve tahvillerinden satın alınmak
suretiyle nemalandırılabilir.

Madde 16 - Olağanüstü ve olağan ihtiyatların kullanılmamış kısımlarının
nasıl nemalandırılacağı mevzuata göre Genel Merkez Kurulu`nca tespit edilir.

Madde 17 - Kızılay`ı parasal yükümlülüğe sokacak işlemler ve bunlarla
ilgili belgeler;
a) Genel Merkezde; Kızılay`ın birinci derecedeki ita amirlerinden ikisinin
veya bir birinci derece ita amiriyle bir ikinci derece ita amirinin,
b) Şubelerde; Başkan veya Başkan Vekili ile Şube Yönetim Kurulu`nca yetki
verilen bir yönetim kurulu üyesinin,
Müşterek imzaları ile imzalanır.
Parasal işler ve diğer konularla ilgili işlem ve yazışmaların şekli yönet-
melikle belirlenir.
Taşınır ve Taşınmaz Mala Sahip Olma

Madde 18 - Dernek alım, vasiyet, bağış veya sair yollarla sınırsız taşınmaz
mal ve menkul kıymet edinebilir ve bunları gerektiğinde satabilir. Koşullu
bağışların yükümlülükleri yerine getirilir.
Şubelerin kendi paylarıyla edindikleri her türlü mal ve kıymetler, onayları
alınmadıkça satılamaz. Genel Merkez ve Şubelerde mevcut bütün mallar Kızılay
tüzel kişiliğine aittir. Bu mallar ve alacaklar Dernekler Kanununun 71 inci
maddesi uyarınca Devlet malı sayılır.
Bunlara karşı suç işleyenler Devlet Memuru gibi cezalandırılır.

Madde 19 - Genel merkezce şubelere bırakılan gelir payları ve genel merkez
yardımı ile ortaklaşa ya da bağışlarla edinilen taşınmaz mallar Kızılay`ın
genel merkezi adına tescil ettirilir ve tapuları genel merkezde saklanır.
Bu gibi malların gelirleri, yararları, değişim, onarım ve sigorta masraflarıyla
vergileri o malı sağlamış olan genel merkez veya şubeye ait olur.

Madde 20 -(Mülga:28/11/2000-2000/1726 K.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELİK, HAK VE ÖDEVLER

Madde 21 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş
bulunan herkes ırk, cinsiyet, din ve siyasal kanaat gözetilmeksizin Kızılay`a
üye olabilir.

Madde 22 - Kızılay`ın dört çeşit üyesi vardır.
a) Asıl üye
b) Daimi üye
c) Onursal üye
d) Dost üye
a) Asıl Üye: İlgili şube başkanlığına dilekçeyle bizzat başvurarak iki
asıl üyenin vereceği güvence ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine
getirmeyi üstlenen ve isteği şube yönetim kurulunca kabul edilen T.C. uyruklu
gerçek kişidir.
Yıllık üye aidatı en az 1.200 liradır. Aidatını ödeyip, asıl üyelik sıfa-
tını kazananlar bu tarihten sonra yapılacak ilk kongreye katılabilirler, fakat
bu kongrede oy kullanamazlar. Konuşmalara katılabilir, seçilemezler, Ancak
bir genel kongre geçtikten sonra şubede kayıtlı bütün asıl üyeler, normal
süresi içinde aidat ödedikleri takdirde, seçmek ve seçilmek hakkına sahip
olurlar.
b) Daimi Üye: Bir defada en az 10.000.000 lira veren gerçek, 40.000.000
lira veren tüzel kişilere, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla daimi üye
unvanı verilebilir.
c) Onursal Üye: 10 yıl fiili ve karşılıksız olarak Kızılay`a hizmet eden-
lere veya zamanla sınırlı olmayarak maddi ve manevi yarar sağlayanlara veya
para ve malla bir defada 100.000.000 lira bağışta bulunan gerçek, bir defada
en az 200.000.000 lira bağışta bulunan tüzel kişilere veya para ve malla
peyderpey 200.000.000 lira bağışta bulunan gerçek, peyderpey 400.000.000 lira
tutarında yarar sağlayan tüzel kişilere, Genel Merkez Kurulu kararı ile
onursal üyelik unvanı verilebilir.
d) Dost Üye: Kızılay`a yakın ilgi gösteren ve büyük yardımlarda bulunan
yabancı gerçek veya tüzel kişilere, Genel Merkez Kurulu kararı ile dost üye
payesi verilebilir.
Dost üyeler kurullarda görev alamaz, kongrelere katılamazlar.
Genel Kongre üyelikle ilgili rakamsal değerleri artırıp eksiltmeye yetki-
lidir.

Madde 23 - Üyeler, unvanlarına göre Dernekçe hazırlanmış Kızılay rozetle-
rini takma hakkına haizdirler. Onursal üyelere istekleri halinde genel merkez-
ce düzenlenmiş kimlik kartı verilir.

Madde 24 - İki yıl birbiri ardınca yıllık aidatlarını ödemeyen asıl üyeler
seçme ve seçilme hakkını kaybederler. Ancak ödenmeyen bu iki yıllık aidat
kongreden önceki Aralık ayı sonuna kadar ödendiği takdirde seçme ve seçilme
hakkını yeniden kazanırlar.
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1993 (Ek - 15)

Madde 25 - Ağır hapis ve yüz kızartıcı suçlarla mahküm olanlarla rejim
aleyhine suç işlediği mahkeme kararı ile sabit olanlar, affa uğrasalar dahi,
Kızılay`a üye olamazlar. Bu halleri sonradan meydana gelen veya hüküm
giyenlerin üyelik sıfatı kalmaz, verilmiş olan unvan ve alametlerin kullanma
hakkı kalkar.

Madde 26 - Her üye sürekli oturduğu veya işinin bulunduğu yerdeki şubeye
kayıtlıdır ve yalnız o şubede seçme ve seçilme hakkına haizdir. Sürekli otur-
duğu yeri veya işini nakleden üyenin kaydı ancak isteği üzerine bulunduğu
yerin teşkilatına geçer. Şubeler bu durumu birbirlerine haber verir ve kayıt-
larını düzeltirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT

Madde 27 - Kızılay`ın Kuruluşu;
a) Genel Merkez,
b) Şubeler,
Olmak üzere iki kısımdır.
a) Genel Merkez Kuruluşu:
1 - Genel Kongre,
2 - Genel Merkez Kurulu,
3 - Genel Merkez Yönetim Kurulu,
4 - Genel Merkez Denetçiler Kurulu;
b) Şube Kuruluşu:
1 - Şube Kongresi,
2 - Şube Kurulu,
3 - Şube Yönetim Kurulu,
Organlarından oluşur.
ALTINCI BÖLÜM
GENEL MERKEZ ORGANLARI
Genel Kongre

Madde 28 - Kızılay`ın en yüksek organı Genel Kongre`dir. Genel Kongre, Genel
Merkez Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeleriyle şube kongrelerince
seçilen delegelerden oluşur. Her yıl Nisan ayı içinde olağan, gerektiği zaman
da olağanüstü toplanır. Delege seçilmemiş onursal üyeler Genel Kongre`ye katı-
labilir, konuşabilir; ancak oy kullanamazlar.

Madde 29 - Olağanüstü toplantı bir önceki Genel Kongre delegeleriyle yapı-
lır.

Madde 30 - Genel Kongre`ye seçilen delegelerin herhangi bir Kızılay Şubesin-
de kayıtlı olmaları ve 22. maddede belirtilen özelliklere sahip bulunmaları
gerekir.

Madde 31 - Şubeler, Genel Kongre`ye yıllık aidatını ödemiş asıl üye oranında
ve aşağıdaki şekilde:
100`den 1000`e kadar üyesi olanlar 1
1001`den 3000`e kadar üyesi olanlar 2
3001`den 5000`e kadar üyesi olanlar 3
5001`den fazla üyesi olanlar 4
Delege gönderirler.
Şubeler, bu oranlara göre seçecekleri delegelerin adları ile birlikte def-
terlerinde kayıtlı ve aidatları ödenmiş asıl üye sayısını da genel merkeze
bildirirler. Delegelerin yollukları şubelerince ödenir. Yolluk gerçek yol mas-
rafı ile Genel Merkez Kurulu üyelerine ödenen yurt içi yolluğu miktarından
oluşur ve Genel Kongre süresini geçemez. Genel Kongre`ye mazereti nedeniyle
asıl delege katılamadığı takdirde yerine yedek delege katılır.

Madde 32 - Genel Kongre`ye delegelerin her biri yazı ile davet olunur.
Davet mektubunun toplantı gününden en az 15 gün önce iadeli taahhütlü olarak
postaya veya imza karşılığında delegeye verilmiş olması gereklidir. Bu
mektupta toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündeme alınmış konularla
gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde gelecek toplantının yapılacağı gün,
yer ve saat yazılır. Ayrıca toplantı günü, en az bir hafta önceden Ankara
ve İstanbul`da birer gazete ile de ilan olunur.
Davet mektubuna, genel merkezin geçmiş mali yıla ait çalışma raporu,
bilançosu, kesin hesapları ve gelecek mali yılın bütçe tasarısı ile Genel
Merkez Denetçiler Kurulu raporu ve gündemle ilgili diğer belgeler de eklenir.

Madde 33 - Genel Kongre, Genel Merkez Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleri
ile isimleri genel merkeze şubelerce önceden bildirilen delege sayısının yarı-
dan bir fazlasının katılımı ile çalışmaya başlayabilir. Çoğunluk hasıl olmadığı
takdirde; toplantı, daha önce davet mektubunda bildirilen güne bırakılır.
İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun Kongre teşekkül etmiş
sayılır.

Madde 34 - Genel Kongre, Genel Başkan veya Genel Başkan Vekili tarafından
açılır. Yoklamadan sonra çalışmaları yönetmek üzere; Başkan, iki başkan vekili
ve en az iki sekreterden oluşan bir başkanlık divanı seçilir.
Genel Kongre`nin Görev ve Yetkileri

Madde 35 - Genel Kongre`nin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
b) Genel görüşme açılmadan önce Genel Merkez Kurulu ve Denetçiler Kurulu
raporları ile geçmiş mali yıla ait bilanço ve kesin hesapları, gelecek mali
yıl bütçe tasarısını ve tüzük uygulamasıyla değişikliklerini ilgilendiren işle-
ri incelemek üzere en çok on birer üyeden oluşacak aşağıdaki komisyonları
seçmek:
1. Bütçe Komisyonu
2. Dilek Komisyonu
3. Tüzük Komisyonu (Gerektiğinde)
c) Bu komisyonların çalışmalarından sonra verecekleri raporlar üzerine:
1. Genel merkezin geçmiş mali yıla ait çalışma raporu, bilanço ve kesin
hesaplarını ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu raporunu görüşerek Genel Merkez
Kurulu`nu ibra etmek,
2. Genel merkezin gelecek mali yıl bütçe tasarısını inceleyerek onaylamak,
3. Genel Kongre`ye sunulmuş bulunan şube dilekleriyle delegelerce belirti-
len dilekleri ve Genel Merkez Kurulu`nca yapılacak önerileri Tüzük hükümlerine
göre karara bağlamak,
4. Gerektiğinde, tüzük uygulaması ve değişikliklerine ait işleri görüşerek
karara bağlamak,
d) Genel Merkez Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
e) Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek.
Genel Merkez Kurulu

Madde 36 -(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.)
Genel Merkez Kurulu, Genel Kongre tarafından seçilen 30 üyeden oluşur.
Genel Merkez Kurulu üyelerinin 9`u şube kurullarında görev yapmış veya yapmakta
olan kişilerden seçilir. Ancak, Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde bu
kişilerin şube kurulu üyeliği düşer.

Madde 37 - Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri (Sivil Savunma Genel Müdür-
lüğü), Sağlık, Milli Eğitim ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları Kızılay ile
işbirliği sağlamak ve görüşlerini bildirmek için Genel Merkez Kurulu`nda birer
delege bulundururlar. Bu delegeler Genel Merkez Kurulu toplantılarında görüş-
melere katılır, fakat oy kullanamazlar.

Madde 38 -(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.)
Genel Merkez Kuruluna üye olarak seçilebilmek için 30 yaşını bitirmek ve en az
bir yıldan beri asıl, daimi veya onursal üye olarak bir şubede kayıtlı bulunmak.

Madde 39 - (Değişik:28/11/2000-2000-1726 K.)
Genel Merkez Kurulu üyelerinden kıdem sırası ile her yıl 10 kişi ayrılır. Ayrılan-
ların yerine Genel kongre tarafından ayrı ayrı asıl ve yedek üye adayı gösteri-
lenler arasından 10 asıl ve 10 yedek üye seçilir. Yedek üyelerin yedek üyelik
sıfatı ilk Olağan Genel Kongrede sona erer. Kıdem sırası ile ayrılacak üyeler 10`dan
fazla olursa, ayrılacaklar kur`ayla tespit edilir. Kur`a Genel Merkez Kurul toplantısında
çekilir. Ayrılacaklar Genel Kongreden önce belirlenir.

Madde 40 - İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan Genel Merkez
Kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri Genel Başkan sırasıyla yazılı
olarak davet eder. Bu davete tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yanıt
vermeyenlerin hakları düşer.
Yedek üyeler yerlerine geçtikleri asıl üyelerin sürelerini doldururlar ve
olağan genel kongrenin yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını
korurlar.

Madde 41 - Genel Merkez Kurulu ayda bir ayın ilk haftasında, belli bir
günde, Genel Başkanın başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu veya Genel Merkez
Kurulu`ndan en az 10 üyenin göstereceği lüzum üzerine olağanüstü de toplanır.
Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağanüstü toplantılarda
ise tam üye sayısının üçte biriyle açılır.

Madde 42 - Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular
üzerinde görüşülür.

Madde 43 - Genel Merkez Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar
defterine yazılarak altları toplantıda hazır bulunan Genel Merkez Kurulu
Üyeleri tarafından imzalanır.
Genel Merkez Kurulu`nun Görev ve Yetkileri

Madde 44 - Genel Merkez Kurulu Derneğin yüksek yönetim ve denetim organıdır.
Bu sıfatla Kızılay`ın amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin kanun,
tüzük, yönetmelik ve genel kongre kararlarına uygun olarak düzenlenip yürütül-
mesini ve denetimini sağlar.
Başlıca görevleri şunlardır :
a) Genel Merkez Yönetim Kurulu`nu seçer.
b) (Mülga:28/11/2000-2000/1726 K.)
c) Hastahaneler, sağlık merkezleri, dispanserler, kan merkezleri ve bunlar-
la ilgili laboratuvarlar, sağlık meslek lisesi, hastabakıcı okulları, rehabili-
tasyon merkezleri ve kendi amacına uygun sosyal ve rant tesisleri açar; yardım
işleri için gerekli yerlerde depo ve ambarlar kurar,
Şubeler tarafından bu gibi hizmet birimlerinin kurulmasına izin verir,
d) Genel kongreyi olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemini
hazırlar.
e) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel merkezin geçmiş
mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe
tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde Tüzükle ilgili değişiklik
önerilerini inceler, gerekli değerlendirme ve düzenlemeyi yaparak Genel Kong-
re`ye sunar.
f)(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.) Layık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder.
Kızılay`a yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere
takdirname ve madalya verir. Ayrıca şubeleri, ölçüleri yönetmelikte belirlemek üzere kalite yapılanması açısından değerlendirerek Kızılay 2000 kalite ödülü ile ödüllendirir.
g) Gerekli yönetmelikleri yapar.
h) (Değişik:28/11/2000-2000-1726 K.) Şartlı taşınmaz mal bağışları ve vasiyetleri
inceleyerek gereğine karar verir.
i) Bütün Kızılay teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını inceler,
teftiş ettirir, kontrol eder, gerektiğinde soruşturma açar.
j)(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.) Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Kızılay Genel Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanının atamasını
yapar.
k) Yeni şubeler açılmasına, mevcut şubelerden herhangi bir nedenle çalışa-
maz hale gelenlerin kapatılmasına karar verir.
l) Şube kongreleri hakkındaki Genel Merkez Yönetim Kurulun`ca verilecek ka-
rarlara,alınış tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak itirazları inceleye-
rek karara bağlar.
m) Genel Başkan, Genel Başkan Vekilleri,Genel Sekreter ve Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verir.
n) Personel kadrolarını düzenler.
o) Uluslararası toplantılara katılmaya karar verir.
p) Savaşta ve Hükümetçe olağanüstü hal ilanında Genel Kongre`nin yetkilerini
kullanır.
r) Yetki ve görevlerinden dilediklerini Genel Merkez Yönetim Kurulu`na verir

Madde 45 - Genel Merkez Kurulu,karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kongre`ye
karşı sorumludur.
Genel Merkez Yönetim Kurulu

Madde 46 -(Değişik birinci fıkra:28/11/2000-2000/1726 K.) Genel Merkez Yönetim
Kurulu sorumlulukları müşterek olmak üzere; Genel Başkan, iki Genel Başkan Vekili,
Genel Sekreter ve üç üyeden oluşur.
a) Genel Kongre çalışmalarını bitirdikten sonra Genel Merkez Kurulu hemen
toplanarak aralarından Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
Genel Başkan,Genel Merkez Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu`na başkanlık
eder.
b) Müşterek sorumlulukla beraber Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri gördük-
leri hizmet kolunun sorumluluğunu ayrıca taşırlar.
c) Genel Yönetimi düzenlemek amacıyla Genel Başkan, Genel Başkan Vekilleri
arasında iş bölümü yaparak kendilerine bağlanan hizmet birimlerini yazılı olarak
bildirir. Genel Başkan Vekilleri üstlendikleri hizmetleri tam yetki ile yürütür-
ler ve sorumluluğunu taşırlar.
d) Genel Başkan,mazereti halinde Genel Başkan Vekillerinden birini vekil
olarak görevlendirir.
e) Genel Merkez Yönetim Kurulu`ndan dört üyenin veya Genel Başkanın ayrılma-
sı halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu düşer ve yenisi seçilir.Yeni kurul iş
başına gelinceye kadar eski kurul görevine devam eder.
f) Genel Sekreter Kızılay`ın iç ve dış yazışma işlemlerini düzenler ve gere-
ken yazıları imza eder.
g) Genel Başkan,Genel Başkan Vekilleri ve Genel Sekreter Kızılay`ın birinci
derece ita amirleridir.İkinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit edilir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu`nun Görev ve Yetkileri

Madde 47 - Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Merkez Kurulu`nun yürütme
organıdır.Bu sıfatla:
a) Kızılay`ın işlerini yürütür.Genel merkeze ve şubelere bağlı bütün hiz-
met birimlerinin çalışmalarını inceler,yönlendirir ve denetler.
b) 44`üncü maddenin (j) fıkrası dışında kalan personelin atamasını yapar.
Bunlardan bir kısmının Genel Müdürlükçe atanması için düzenlenecek yönetmelik
gereğince Genel Müdüre yetki verir.
c) Kızılay adına sözleşmelerin akdi ve feshi hususunda karar verir.
d) Genel Merkez Kurulu`nun vereceği yetki üzerine bütçeyi uygular ve Kızı-
lay`ın mallarını yönetir.
e) Şubelerin seçimlerini ve bütçelerini onaylar.
f) Genel Merkez Kurulu`nu toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.
g) Genel merkezin geçmiş mali yıla ait çalışma raporu ,bilanço ve kesin he-
sapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını,personel kadrolarını ve gerekti-
ğinde Tüzükle ilgili değişiklik önerilerini hazırlar ve Genel Merkez Kurulu`na
sunar.
h) Daimi üyelikler verir,onursal üyelikler ile madalya verilmesini uygun
gördüğü kişileri Genel Merkez Kurulu`na önerir.
i)(Mülga:28/11/2000-2000/1726 K.)

Madde 48 - Genel Merkez Yönetim Kurulu haftada en az bir defa Genel Başkanın
veya Genel Başkan Vekillerinden birisinin başkanlığında toplanır. Verilen karar-
lar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve
yürütülür.

Madde 49 - Genel Merkez Yönetim Kurulu,çalışmalarından dolayı Genel Merkez
Kurulu`na karşı sorumludur.
Genel Merkez Denetçiler Kurulu

Madde 50 -(Değişik birinci fıkra:28/11/2000-2000/1726 K.) Genel Merkez Denetçiler
Kurulu, Genel Merkez ve Genel Merkeze bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve
yönetimsel işlemlerini denetlemek üzere Genel Kongre tarafından mali, idari ve hukuki
konularda deneyimli kişiler arasından bir yıl süre için seçilen beş asıl ve yedeklerinden
oluşur.
(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.) Üye seçilebilmek için 30 yaşını bitirmek, yüksek
okul mezunu olmak ve en az bir yıldan beri asıl, daimi veya onursal üye olarak
bir şubede kayıtlı bulunmak şarttır.
(Değişik:28/11/2000-2000/1726 K.) Genel Kongrece seçilmiş olan üyeler hemen
toplanıp aralarında bir Başkan seçerek çalışmalarını düzenler ve iş bölümü yaparlar.
Denetim amacıyla istenecek her türlü yazı,dosya,defter ve belgeler ile kıy-
metli evrakı ilgililer Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerine göstermek zorun-
dadırlar.
Denetim esnasında soruşturmayı gerektiren bir iş veya işlemle karşılaşan
Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeleri gereği için durumu ivedilikle Genel Baş-
kanlığa yazılı olarak bildirirler.
Genel Merkez Denetçiler Kurulu tarafından hazırlanacak geçmiş mali yıl ça-
lışmalarına ait rapor,Genel Kongre`ye sunulmak üzere,toplantı tarihinden en az
bir ay önce Genel Başkanlığa teslim edilir.
Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeleri,Genel Kongre`de Genel Merkez Kurulu`-
nun ibrasına kadar yapılan oylamalarda oy kullanamaz,ancak ibradan sonrakilerde
oy kullanabilirler.
Adı geçen Kurul üyeliklerinden çeşitli nedenlerle ayrılmalar olması halinde
yerlerine Denetçiler Kurulu Başkanı tarafından yedekler sırasıyla davet edilir.

Madde 51 - Genel Merkez Denetçiler Kurulu,çalışmalarından dolayı Genel Kong-
re`ye karşı sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
ŞUBELER VE ŞUBE ORGANLARI
Yeni Şube Açma

Madde 52 - Şubeler,100 Kızılaycının birleşmesiyle il,ilçe ve belde merkezle-
rinde Genel Merkez Kurulu kararıyla açılabilir.Kızılaycılık yönünden önemli olan
yerlerde ve büyük kurumlarda da aynı miktardaki Kızılaycının birleşmesiyle şube
açılabilir.
İlk açılış girişimi;başkan,başkan vekili,sekreter,muhasip ve vezneci üyeden
oluşan bir müteşebbis kurul tarafından yapılır.Söz konusu kurul,kuruluş mazbata-
sını genel merkeze gönderir.Genel Merkez Kurulu şubenin açılmasını karara bağla-
dıktan sonra müteşebbis kurula bildirir.Müteşebbis kurul da şubenin açıldığını
o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile duyurur ve duyuru tarihinden itibaren
iki ay içerisinde şube kongresini toplayarak görevini seçilecek şube kurulu-
na devreder.
Şube Kongresi

Madde 53 - Şube Kongresi şubenin en büyük organıdır.Şubede kayıtlı onursal,
daimi ve 22.maddede belirtilen niteliklere sahip asıl üyelerden teşekkül eder ve
her yıl Şubat ayında Şube Kurulu`nun çağrısı ile toplanır.
Toplantı tarihi,günü,saati ve yeri delegelere yazı ile bildirilmekle beraber
15 gün önce yerel haberleşme araçlarıyla da duyurulur.
Genel Başkanlık şube kongrelerine gözlemci gönderebilir.
Olağan toplantı için yeterli çoğunluk Şube Kurulu`nun dışında en az 20 üye-
nin daha katılımıyla mümkün olabilir.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaz-
sa toplantı ertesi güne bırakılır.Burada yeterli çoğunluk sayısı koşulu aranmaz.
Herhangi bir engel yüzünden şube kongresi toplanamazsa,Genel Merkez Yönetim
Kurulu`nun izni alınarak,Mart ayı içinde toplanmak üzere geri bırakılır.İş ba-
şında olan şube Kurulu bu toplantı sonucuna kadar görevine devam eder.

Madde 54 - Şube kongrelerinin işleyişi ve yönetimi,seçimler ve diğer husus-
lar hakkında genel kongre yöntem ve hükümleri uygulanır.
Şube Kongresi:
a) Şubenin geçmiş mali yıla ait çalışma raporunu,bilanço ve kesin hasapları
ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını,genel merkezin onayına sunulmak üzere,in-
celeyerek kabul ve Şube Kurulu`nu ibra eder.
b) Şube Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçer,
c) Dilek ve önerileri inceler ve değerlendirir,
d) Onursal üyelik,madalya ve takdirname verilmesini uygun gördüğü kişilerin
gerekçesiyle birlikte genel merkeze önerilmesine karar verir,
e) Genel Kongre`ye gönderilecek delegeler ile yedeklerini seçer.
(Mülga:28/11/2000-2000/1726 K.)

Madde 55 - Şube kongresinin tüzük hükümlerine uygun olmadığı anlaşılırsa
Genel Merkez Yönetim Kurulu`nca geçersiz sayılarak söz konusu kongre olağanüstü
toplantıya çağırılır.
Olağanüstü toplantı,duyurusundan sonraki yedi gün içinde yapılır.Burada ye-
terli çoğunluk sayısı koşulu aranmaz.
Şube Kurulu

Madde 56 - Şube kurulları,sayıları şube kongreleri tarafından kararlaştırı-
larak seçilen 9 veya 15 üyeden oluşur.

Madde 57 - Yeni seçilen şube kurulları,seçimlerin Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu`nca onaylanmasından sonra işe başlarlar.Eski kurullar onay sonucuna kadar gö-
revlerine devam ederler.

Madde 58 - Şube kurullarına üye seçilebilmek için 22.maddede belirtilen ni-
teliklere sahip olmak ve en az bir yıldan beri üye olarak o şubede kayıtlı bu-
lunmak gereklidir.

Madde 59 - Şube kurulları üyelerinden kıdem sırasıyla,kıdemlerin eşitliği
halinde kura ile her yıl 1/3`ü ayrılır.Kura,şube kongresinden önceki şube kurulu
toplantısında çekilir.Ayrılanlar tespit olunarak yerlerine şube kongresinde se-
çim yapılır.

Madde 60 - İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan şube kurulu
üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri Şube Başkanı sırasıyla yazılı olarak
davet eder.Bu davete tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yanıt vermeyen-
lerin hakları düşer.
Yedek üyeler yerlerine geçtikleri asıl üyelerin sürelerini doldururlar ve
olağan şube kongresinin yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını
korurlar.

Madde 61 - Şube kurulları,her ayın ilk haftasında,belli bir günde,Şube Baş-
kanı veya Başkan Vekillerinin başkanlığında toplanırlar.Gerektiğinde şube yöne-
tim kurullarının göstereceği lüzum üzerine olağanüstü de toplanabilirler.
Şube Kurulu toplantılarında oturum ekseriyetle açılır.
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 15)
Şube Kurulu`nun Görev ve Yetkileri

Madde 62 - Şube Kurulları:
a) Şube Yönetim Kurulu`nu seçer,
b) Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçmiş mali yıla ait çalışma
raporu,bilanço ve kesin hesaplar ile gelecek mali yıla ait bütçe tasarısını in-
celeyerek Şube Kongresi`ne sunar,
c) Şubeye bağlı hizmet birimlerini yönetir,
d) İlk yardım eğitimi ve hasta bakıcılık kursları açar;kan bağışlama kampan-
yasına katılır ve Kızılay`ın diğer hizmetleri için gönüllü yetiştirir,
e) Yoksullara yiyecek,giyecek,yakacak,ilaç ve para yardımlarında bulunur.
f) Şube gelirlerinin ve üye sayısının artırılmasına çalışır,
g) Kızılay`ın pul ve makbuzlarıyla defter,evrak ve kayıtlarını,demirbaş eş-
yasını,taşınır ve taşınmaz mallarını iyi halde tutar ve korur,
h) Şube kongresini olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve toplantı için
gerekli hazırlıkları yapar,
i) Bütçe ve kadroya uygun olarak,Şube Yönetim Kurulu`nun önerisi üzerine üc-
ret karşılığı çalıştırılacak personelin atamasını yapar,
j) Şube kongresi sonunda toplantı tutanak özeti ve seçim tutanaklarıyla geç-
miş mali yıla ait çalışma raporu,bilanço ve kesin hesapları ve gelecek mali yıl
bütçe tasarısının onbeş gün içinde onay için genel merkeze gönderilmesini sağlar
k) Şube yönetim kurulunun önerisi üzerine;onursal üyelik,madalya ve takdir-
name verilmesini uygun gördüğü kişileri gerekçesiyle şube kongresine sunar,
l) Şube kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla karar defterine yazılarak
altları toplantıda bulunan kurul üyeleri tarafından imzalanır.

Madde 63 - Şube kurulları,çalışma ve işlemlerinden dolayı şube kongresine ve
genel merkeze karşı sorumludurlar.
Şube Yönetim Kurulu

Madde 64 - Şube kongresi çalışmalarını bitirdikten sonra şube kurulları he-
men toplanarak 5 kişiden oluşan:Başkan,Başkan Vekili,Sekreter,Muhasip ve Vezneci
Üye olmak üzere birer Şube Yönetim Kurulu seçerler.Yönetim Kurulu seçim tutanak-
larının kongre toplantı tutanağı ile birlikte onaylanmak üzere genel merkeze
gönderilmesi gereklidir.
Şube Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Kurulu`nun da başkanıdır.
Şube Yönetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün
ayrılması halinde Yönetim Kurulu düşer ve Şube Kurulu hemen toplanarak yeni şube
yönetim kurulunu seçer.Yeni kurul iş başına gelinceye kadar eski kurul görevine
devam eder.
Şube Yönetim Kurulu`nun Görev ve Yetkileri

Madde 65 - Şube yönetim kurulları şube kurullarının yürütme organıdır.
Şube başkanları,yerel hükümet yetkilileri nezdinde Kızılay`ın
gelişimi,Kızılaycılığın halka mal edilmesi,yayılması,Kızılay`ın çıkarlarının
korunması için işin durumuna göre yazılı ve sözlü olarak temas ve girişimlerde
bulunur,gerekli iş birliğini sağlarlar.
Şube Başkanı`nın mazereti halinde görevini Başkan Vekili yapar.Onun da ay-
rılması durumunda Şube Yönetim Kurulu`nun kendi içinden seçeceği bir üye bu gö-
revi üstlenir.
Şube Yönetim Kurulu:
a) Şubenin bütün işlerini ilgili kanun,tüzük,yönetmelik hükümleri ve genel
merkez ve şube kurulu kararlarına ğöre yürütür,taşınır ve taşınmaz mallarını
yönetir,
b) Şubenin geçmiş mali yıla ait çalışma raporu,bilanço ve kesin hesapları
ile gelecek mali yılın bütçe tasarısını hazırlayarak,kongrece onaylanmak üzere,
Şube Kurulu`nun tetkik ve kararına sunar.
c) Şubeye ait bütün kayıt ve hasapları düzenler,Şube Kurulu`nun vereceği
yetkiye göre hizmetlerin gerektirdiği bütçe harcamalarını yapar,
d) Şube Kurulunu toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar,
e) Şube kongresinin vaktinde toplanması için gereken hazırlıkları yapar ve
kongre sonrası genel merkezin bilği ve onayına sunulacak belgeleri zamanında
gönderir.
f) Şubenin gelir ve giderlerine ait hesap özetlerini ve genel merkez payla-
rını 10.maddede belirtilen zamanlarda genel merkeze gönderir,
g) Kızılay`a olağanüstü hizmet ve yardımlarda bulunanlara onursal üyelik,ma-
dalya veya takdirname verilmesini,kongreye önerilmek üzere,gerekçesiyle Şube Ku-
rulu`nun tetkik ve kararına sunar.

Madde 66 - Şube Yönetim Kurulu,görevlerinden dolayı Şube Kurulu`na ve genel
merkeze karşı sorumludur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KIZILAY`IN TEMSİLİ VE GENEL MERKEZ İDARİ TEŞKİLATI
Kızılay`ın Temsili

Madde 67 - Genel Başkan,Kızılay`ı devlet organları nezdinde mahkemelerde,
uluslararası ilişkilerde temsil edeceği gibi tüzük hükümleri dairesinde üçüncü
şahıslara karşı da temsil eder.
Genel Başkan bu konuda başkalarına da vekalet verebilir.
Genel Müdürlük

Madde 68 - Genel merkez hizmetlerini Kızılay`ın amaç ve ilkeleri yönünde il-
gili mevzuat ile Genel Merkez Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları
uyarınca düzenlemek ve yürütmek üzere kurulmuş olan Kızılay Genel Müdürlüğü`nün
kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları yönetmelikle tespit olunur.
Teftiş Kurulu

Madde 69 - Kızılay şubeleri ile genel müdürlük teşkilatının faaliyetlerini
denetlemek üzere Genel Başkana bağlı olarak kurulmuş bulunan Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı`nın çalışma şekli,görev,yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
Kızılay Gençlik Teşkilatı

Madde 70 - Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği
yapılarak ilk,ortaokul ve liseler ile bu derecedeki okullarda Kızılaycı gençlik
yetiştirmek amacıyla birer gençlik teşkilatı kurulur.Bunların görevleri yönetme-
likle belirlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Madde 71 - Kızılay`ın bütün kurulları ve görevlileri ilgili kanun,tüzük,yö-
netmelik,Genel Kongre ve Genel Merkez Kurulu kararlarına uygun olarak görev ya-
parlar.
Kızılay`ın seçimle oluşan bütün kurullarında görevler fahridir.Ancak yetkili
kurullar tarafından görev yerleri dışında vazifelendirilenler hakkında Harcırah
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Genel Merkez Kurulu ve Şube Kurullarında görev alan Kızılaycıların kendileri
ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler Kızılay`ın taşınmaz mallarından kiracı
olarak yararlanamaz ve bunları satın alamazlar.
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 15)

Madde 72 - Hükümet her zaman Kızılay`ın bütün işlemlerini,hasap ve kayıtla-
rını teftişe yetkilidir.Bu gibi hallerde teftiş edilen kademece genel merkeze
derhal haber verilir.

Madde 73 - Kızılay tüzüğü ve yönetmelikleri hükümleri ile genel merkez
direktiflerine uygun hareket etmeyen ve yapılan uyarılara bakmayarak Kızılay`ın
amaçlarına aykırı hareket eden kurulları Genel Merkez Yönetim Kurulu görevden
uzaklaştırır ve yerine usulü dairesinde yenisi seçilir.

Madde 74 - Genel Merkez Yönetim Kurulun`ca görevden uzaklaştırılan veya her-
hangi bir nedenle çalışamaz hale gelen şube kurulları yerine Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu tarafından o şubede kayıtlı asıl üyelerden 3 veya 5 kişiden oluşan,
bir "Geçici Kurul" seçilerek görevlendirilir.Geçici Kurulun görevi şube kongre-
sinin ilk olağan toplantısına kadar devam eder.Ancak gerektiğinde Genel Merkez
Yönetim Kurulu kararı ile bu süre uzatılabilir.Şubeye kayıtlı üye yoksa,o şube
Tüzük hükümlerine göre yeniden açılabilecek hale gelinceye kadar,Genel Merkez
Kurulu kararı ile kapatılır.Kapatılan şubelerin bütün para,mal ve eşyasına genel
merkez el koyar.

Madde 75 - Kızılay`ın manevi nüfusunu kırmaya sebep olan üyeler Genel Merkez
Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Madde 76 - Kızılay`da seçimler gizli oyla yapılır.Ancak kongrelerin divan
başkanlıkları ve komisyonlarına yapılacak seçimler açık oyla yapılır.

Madde 77 - Bütün kurulların asıl ve yedek üyelikleri ile kongrelerin divan
başkanlıklarına toplantıda verilen oylardan en çoğunu alandan sırasıyla seçilir.
Aynı sayıda oy alanlar arasında kura çekilir.
Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır.

Madde 78 - Kongre kararlarında ve kurul toplantılarında oylarda eşitlik ha-
linde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur.

Madde 79 - Kızılay kurullarında kararlar bulunanların çoğunluğuyla verilir.
a) Ancak Genel Kongrede:
1. Tüzüğün usulü dairesinde yenilenmesi ve değiştirilmesi.
2. Olağanüstü ihtiyat akçesi ve malzemesi sarfının onaylanması,
b) Şube Kongrelerinde:
Onursal üyelik,takdirname ve madalya verilmesi hakkındaki şube kurullarının
önerileri;
c)Bütün Kongrelerde:
Toplantı süresinin uzatılması veya kısaltılması;
Durumlarında kararlar hazır bulunanların 2/3 çoğunluğuyla alınır.

Madde 80 - Kongre toplantılarında gizli oyla yapılacak seçimlerde,oyları
tasnif etmek için,delegeler arasından kura ile üçer kişilik bir veya birkaç se-
çim komisyonu seçilir.

Madde 81 - Bütün kongre görüşme ve kararlarının tutanakları başkanlık divanı
mensupları tarafından imzalanır.Seçimlerin tutanakları,seçimden sonra Seçim Ko-
misyonu tarafından imzalanarak Divan Başkanlığı`na verilir.

Madde 82 - Kızılay kurullarından süreleri sonunda ayrılanlar ile süreleri
içinde çekilenler tekrar seçilebilirler

Madde 83 - Kızılay kurullarında görevli üyeler,özürlerini toplantıdan önce
bildirmeksizin,birbiri ardınca üç kez,belli olan veya kendilerine bildirilmiş
bulunan toplantıya gelmezlerse;üyesi bulundukları kurulların kararıyla çekilmiş
sayılırlar.

Madde 84 - Kızılay kurullarında görevli üyeler kongrelerde kendilerinin
ibralarını ilgilendiren kararlarda oy veremezler.

Madde 85 - Kızılay hizmetlerinde ücret karşılığında çalışan kişiler kurul-
larda görev alamaz ve genel kongreye delege seçilemezler. Bunların herhangi bir
nedenle Kızılay`dan ayrılmaları durumunda ise; aradan 3 yıl geçmedikçe, Genel
Merkez Kurulu ile Genel Merkez Denetçiler Kuruluna üye seçilmeleri olanaksızdır.

Madde 86 - Kızılay kurullarında görev alacaklarla, kongrelere katılacak asıl
üyelerin seçmek ve seçilmek için bu üyeliklerini kongreden önceki Aralık ayı
sonuna kadar kazanmış ve aidatlarını ödemiş bulunmaları şarttır. Yeni açılacak
şubelerin kongrelerine katılacak asıl üyeler, seçmek ve seçilmek için yukarıda
yazılı zaman kaydına tabi olmayıp, şube kongresi tarihinden en az 15 gün önce
senelik aidatını ödemekle bu kongrede seçmek ve seçilmek hakkına sahip olurlar.

Madde 87 - Genel Merkez Kurulu ve Şube Kurulu üyelerinin çalışmalara engel
olacak şekilde hepsinin veya bir kısmının çekilmeleri halinde, yeni kurullar iş
başına gelinceye kadar bu üyeler görevlerine devam etmek zorundadırlar.

Madde 88 - Kongrelerin toplantı süresi genel olarak üç gündür. Gerekirse bu
süre ilgili kongre kararıyla uzatılıp kısaltılabilir.

Madde 89 - Genel Merkez Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası veya hepsinin çe-
kilmeleri durumunda veya Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerinin ya da genel
kongreye katılmaya yetkili en az 40 delegenin bir arada Genel Başkanlığa yazı
ile başvurmaları üzerine Genel Kongre olağanüstü toplantıya çağrılır.
Toplantı konusu açıklanarak gündemi, toplantı günü, saati ve yeri şubelere
yazı ile bildirilir ve Yönetim Kurulunca belirlenen gazetelerde de ilan edilir.
Adı geçen toplantı, duyuru tarihinden itibaren 5 günden önce yapılamayacağı gibi
15 günden fazla da gecikemez.
Olağanüstü toplantılarda gündem dışında herhangi bir konu üzerinde konuşu-
lamaz.

Madde 90 - Her yıl 11 Haziran, Kızılay`ın kuruluş günü olarak bütün yurtta
kutlanır. Her yılın 29 Ekiminden 4 Kasımına kadar olan günlere tesadüf eden haf-
ta "Kızılay Haftası" ve 6-12 Mayıs tarihleri arasındaki günleri kapsayan hafta
ise "Kan Haftası"dır. Bu haftalar içinde Kızılay yararına yapılacak işler Genel
Merkez Yönetim Kurulu`nca belirlenir.

Madde 91 - Kızılay Tüzüğü`nün yenilenmesi veya bazı maddelerinin değişti-
rilmesi, Genel Merkez Kurulu`nun önerisi veya Genel Kongre delegelerinden en az
30 kişinin yazılı isteği üzerine Genel Kongre tarafından alınacak kararla mümkün
olabilir.
ONUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 92 -(Mülga:2811/2000-2000/1726 k.)

Geçici Madde 1-Kızılay`ın ilk Genel Kongresi Nisan 1994, Şube Kongreleri de
Şubat 1994 ayı içinde toplanır.

Madde 93 - Bu Tüzük hükümleri, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve
halen yürürlükte olan Bakanlar Kurulu`nun 17/7/1965 gün ve 6/4940 sayılı kararı
ile kabul edilip, 22/9/1973 gün ve 7-7239 sayı, 22/4/1977 gün ve 7/13348 sayı,
21/3/1985 gün ve 85/9267 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca bazı madde-
leri değiştirilen "TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" yürürlükten kalkar.

Madde 94 - Bu Tüzük hükümlerini Genel Merkez Kurulu yürütür.
6/4/1993 TARİHLİ VE 93/4397 SAYILI ANA TÜZÜĞE İŞLENEMEYEN GEÇİCİ
MADDELER
1)28/11/2000 tarih ve 2000/1726 sayılı Tüzüğün geçici maddesi
Geçici Madde -Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte iş başında bulunan Genel
merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulunun
görevleri olağan veya olağanüstü ilk kongrenin yapılacağı güne kadar devam eder.
Bu arada belli oranlarda meydana gelecek eksiklikler olur ise, yerine yedekler-
den getirilir.
Ancak, ilk olağan veya olağanüstü Genel kurullarda olğanüstü Kongrede
seçilmiş olan kurulların tamamının seçimleri yeniden yapılır.
6/4/1993 TARİH ve 93/4397 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
--------------------------------------------------------------------------------
Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü
Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
--------------------------------------------------------------------------------
Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe
Yürürlüğe Giren Giriş Tarihi
Maddeleri